Major10Y Yield Day Weekly Monthly YoY Date
United States 3.6905 0.0096 -0.13% -0.32% 2.21% Nov/25
United Kingdom 3.1190 0.0830 -0.12% -0.46% 2.30% Nov/25
Japan 0.2500 0.0050 0.01% 0.00% 0.18% Nov/25
Australia 3.5880 0.0300 -0.03% -0.38% 1.80% Nov/25
Germany 1.9690 0.1220 -0.05% -0.15% 2.31% Nov/25
Brazil 13.6600 0.1700 0.42% 1.50% 1.96% Nov/25
India 7.3010 0.0460 -0.01% -0.11% 0.97% Nov/25
Canada 2.9380 0.0030 -0.19% -0.35% 1.33% Nov/25
Italy 3.8510 0.1760 -0.04% -0.48% 2.88% Nov/25
France 2.4380 0.1420 -0.05% -0.23% 2.41% Nov/25
Switzerland 1.0730 0.1240 0.03% -0.14% 1.30% Nov/25
Mexico 9.1300 0.0400 -0.16% -0.65% 1.47% Nov/25
Netherlands 2.2630 0.1230 -0.05% -0.15% 2.45% Nov/25
New Zealand 4.1430 0.0070 -0.06% -0.34% 1.66% Nov/25
Portugal 2.9050 0.1630 -0.07% -0.25% 2.55% Nov/25
Spain 2.9590 0.1570 -0.07% -0.28% 2.53% Nov/25
Greece 4.1750 0.0930 -0.10% -0.49% 2.87% Nov/25

Europe Yield Day Weekly Monthly YoY Date
United Kingdom 3.1190 0.0830 -0.12% -0.46% 2.30% Nov/25
Germany 1.9690 0.1220 -0.05% -0.15% 2.31% Nov/25
Russia 10.0600 0.0100 0.09% 0.25% 1.63% Nov/25
Italy 3.8510 0.1760 -0.04% -0.48% 2.88% Nov/25
France 2.4380 0.1420 -0.05% -0.23% 2.41% Nov/25
Switzerland 1.0730 0.1240 0.03% -0.14% 1.30% Nov/25
Turkey 10.6500 0.0200 -0.68% -1.10% -9.46% Nov/25
Slovakia 3.3290 0.0860 -0.09% -0.27% 3.50% Nov/25
Slovenia 3.0850 0.0980 -0.18% -0.47% 2.87% Nov/25
Spain 2.9590 0.1570 -0.07% -0.28% 2.53% Nov/25
Sweden 1.9020 0.0950 -0.07% -0.27% 1.71% Nov/25
Latvia 0.5490 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% Nov/25
Lithuania 3.8030 0.0160 -0.13% -1.00% 3.27% Nov/25
Netherlands 2.2630 0.1230 -0.05% -0.15% 2.45% Nov/25
Norway 3.1760 0.0830 -0.08% -0.48% 1.57% Nov/25
Poland 6.9040 0.2230 -0.15% -1.09% 3.79% Nov/25
Portugal 2.9050 0.1630 -0.07% -0.25% 2.55% Nov/25
Romania 7.9500 0.0100 -0.32% -1.14% 2.33% Nov/25
Greece 4.1750 0.0930 -0.10% -0.49% 2.87% Nov/25
Hungary 8.2200 0.1300 -0.27% -1.85% 3.90% Nov/25
Iceland 6.3750 0.0410 -0.10% 0.38% 2.39% Nov/25
Ireland 2.4040 0.1380 -0.08% -0.20% 2.24% Nov/25
Austria 2.5660 0.1470 -0.05% -0.29% 2.63% Nov/25
Belgium 2.4990 0.1500 -0.06% -0.22% 2.55% Nov/25
Bulgaria 6.0000 0.0000 -0.20% -0.20% 5.30% Nov/25
Croatia 3.5910 0.0420 0.09% -0.58% 3.03% Nov/25
Czech Republic 4.8510 0.0250 -0.23% -1.03% 2.31% Nov/25
Denmark 2.2410 0.1420 -0.03% -0.28% 2.30% Nov/25
Finland 2.5420 0.1280 -0.07% -0.26% 2.61% Nov/25

America Yield Day Weekly Monthly YoY Date
United States 3.6905 0.0096 -0.13% -0.32% 2.21% Nov/25
Brazil 13.6600 0.1700 0.42% 1.50% 1.96% Nov/25
Canada 2.9380 0.0030 -0.19% -0.35% 1.33% Nov/25
Chile 5.4600 0.0200 -0.06% -1.21% -0.30% Nov/25
Colombia 13.2550 0.1950 -0.17% -0.55% 4.92% Nov/25
Mexico 9.1300 0.0400 -0.16% -0.65% 1.47% Nov/25
Venezuela 10.4290 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% Nov/25

Asia Yield Day Weekly Monthly YoY Date
Japan 0.2500 0.0050 0.01% 0.00% 0.18% Nov/25
India 7.3010 0.0460 -0.01% -0.11% 0.97% Nov/25
China 2.8410 0.0340 0.01% 0.11% -0.03% Nov/25
Hong Kong 3.6100 0.0100 0.03% -0.51% 2.13% Nov/25
Indonesia 6.9430 0.0510 -0.10% -0.69% 0.72% Nov/25
Israel 3.1990 0.0240 -0.04% -0.12% 2.22% Nov/24
Malaysia 4.1260 0.1230 -0.16% -0.31% 0.59% Nov/25
Pakistan 12.9710 0.0160 0.04% 0.17% 1.02% Nov/25
Philippines 7.0000 0.0470 -0.30% -0.29% 2.00% Nov/25
Qatar 4.4310 0.0130 -0.11% -0.60% 2.12% Nov/25
Singapore 3.0020 0.0180 -0.12% -0.49% 1.29% Nov/25
South Korea 3.6230 0.0000 -0.19% -0.63% 1.37% Nov/25
Taiwan 1.5100 0.0050 -0.07% -0.38% 0.99% Nov/25
Thailand 2.5500 0.0900 -0.19% -0.67% 0.55% Nov/25
Vietnam 5.1590 0.0000 0.02% -0.01% 3.15% Nov/25

Australia Yield Day Weekly Monthly YoY Date
Australia 3.5880 0.0300 -0.03% -0.38% 1.80% Nov/25
New Zealand 4.1430 0.0070 -0.06% -0.34% 1.66% Nov/25

Africa Yield Day Weekly Monthly YoY Date
South Africa 10.2200 0.0650 -0.18% -0.51% 0.32% Nov/25
Zambia 29.8720 0.0000 0.00% 0.00% 6.37% Nov/25
Kenya 13.7300 0.0000 0.00% -0.14% 1.12% Nov/25
Nigeria 14.4910 0.0010 -0.10% 0.21% 2.20% Nov/25