Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.8619 0.01 0.01% -0.01% -0.06% 0.60% Jul/17
UK 1.28 0.00 0.00% -0.05% -0.10% 0.01% Jul/17
Japan 0.0430 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.03% Jul/17
Germany 0.36 0.06 0.06% 0.06% -0.04% -0.20% Jul/17
Canada 2.14 0.01 0.00% -0.03% -0.06% 0.28% Jul/16
Switzerland -0.04 0.02 0.02% 0.07% -0.04% -0.04% Jul/16
Brazil 11.48 0.08 0.08% 0.30% -0.50% 1.33% Jul/16
New Zealand 2.88 0.04 0.04% 0.04% 0.00% -0.05% Jul/17
Australia 2.66 0.02 0.02% 0.02% -0.01% -0.10% Jul/17
Italy 2.56 0.02 -0.02% -0.11% 0.00% 0.37% Jul/17
Mexico 7.77 0.00 0.00% 0.04% -0.16% 0.93% Jul/17
France 0.65 0.01 -0.01% 0.01% -0.08% -0.17% Jul/17
Greece 3.86 0.00 0.00% -0.56% -1.00% -1.39% Jul/17
India 7.74 0.06 -0.06% -0.16% -0.14% 1.29% Jul/17
Netherlands 0.46 0.01 -0.01% -0.01% -0.10% -0.22% Jul/17
Spain 1.27 0.01 -0.01% -0.04% 0.00% -0.29% Jul/17
Portugal 1.78 0.00 0.00% -0.02% 0.03% -1.29% Jul/17

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.8619 0.01 0.01% -0.01% -0.06% 0.60% Jul/17
US 1M 1.88 0.01 0.01% 0.05% 0.09% 0.94% Jul/16
US 3M 1.98 0.01 0.01% 0.03% 0.05% 0.91% Jul/16
US 6M 2.18 0.03 0.03% 0.04% 0.09% 1.07% Jul/17
US 52W 2.36 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 1.17% Jul/17
US 2Y 2.60 0.00 0.00% 0.01% 0.04% 1.24% Jul/17
US 3Y 2.68 0.02 0.02% 0.04% -0.02% 1.16% Jul/16
US 5Y 2.76 0.01 0.01% -0.01% -0.04% 0.94% Jul/17
US 7Y 2.83 0.03 0.03% 0.03% -0.08% 0.75% Jul/16
US 20Y 3.00 0.03 0.03% 0.02% -0.10% 0.18% Jul/16
US 30Y 2.97 0.03 0.03% 0.02% -0.10% 0.12% Jul/16

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.28 0.00 0.00% -0.05% -0.10% 0.01% Jul/17
UK 1M 0.59 0.00 0.00% 0.01% 0.14% 0.44% Jul/16
UK 3M 0.64 0.00 0.00% 0.01% 0.13% 0.42% Jul/16
UK 6M 0.66 0.00 0.00% 0.02% 0.09% 0.38% Jul/16
UK 52W 0.73 0.00 0.00% 0.03% 0.10% 0.45% Jul/16
UK 3Y 0.78 0.01 0.01% 0.02% 0.02% 0.45% Jul/16
UK 5Y 1.04 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.44% Jul/16
UK 7Y 1.14 0.01 -0.01% 0.02% -0.03% 0.29% Jul/16
UK 20Y 1.71 0.01 0.01% 0.02% -0.05% -0.03% Jul/16
UK 30Y 1.74 0.01 0.01% 0.03% -0.03% -0.11% Jul/16

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.0430 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.03% Jul/17
Japan 1M -0.09 0.01 0.01% 0.01% 0.01% -0.05% Jul/13
Japan 3M -0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% Jul/13
Japan 6M -0.12 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -0.02% Jul/13
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% Jul/13
Japan 2Y -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% Jul/13
Japan 3Y -0.11 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.03% Jul/13
Japan 5Y -0.11 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.06% Jul/13
Japan 7Y -0.0550 0.00 0.00% 0.01% -0.02% -0.06% Jul/13
Japan 20Y 0.49 0.01 0.01% 0.01% -0.03% -0.11% Jul/13
Japan 30Y 0.69 0.00 0.00% 0.01% -0.05% -0.18% Jul/13

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany 0.36 0.06 0.06% 0.06% -0.04% -0.20% Jul/17
Germany 3M -0.66 0.04 -0.04% 0.00% -0.04% -0.01% Jul/16
Germany 6M -0.61 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.09% Jul/16
Germany 52W -0.66 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% Jul/16
Germany 2Y -0.65 0.00 0.00% 0.02% -0.01% -0.02% Jul/16
Germany 3Y -0.57 0.01 0.01% 0.02% -0.04% -0.04% Jul/16
Germany 5Y -0.29 0.02 0.02% 0.01% -0.09% -0.16% Jul/16
Germany 7Y -0.0490 0.03 0.03% 0.02% -0.10% -0.17% Jul/16
Germany 30Y 1.03 0.02 0.02% 0.03% -0.14% -0.27% Jul/16

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 1M -0.53 0.04 0.04% 0.03% 0.13% 0.05% Jul/16
France 52W -0.55 0.00 0.00% 0.01% 0.03% -0.02% Jul/16
France 20Y 1.18 0.03 0.03% 0.02% -0.12% -0.32% Jul/16
France 2Y -0.53 0.01 0.01% 0.04% -0.01% -0.05% Jul/16
France 30Y 1.54 0.03 0.03% 0.02% -0.14% -0.33% Jul/16
France 3M -0.60 0.02 -0.02% 0.03% 0.04% -0.03% Jul/16
France 3Y -0.42 0.00 0.00% 0.03% -0.03% -0.03% Jul/16
France 5Y 0.03 0.02 0.02% 0.03% 0.11% 0.05% Jul/16
France 6M -0.56 0.03 0.00% 0.03% 0.05% -0.03% Jul/16
France 7Y 0.17 0.02 -0.01% 0.02% -0.11% -0.13% Jul/16
France 0.65 0.01 -0.01% 0.01% -0.08% -0.17% Jul/17

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 52W 0.13 0.06 -0.06% -0.06% -0.21% 0.49% Jul/13
Italy 1M -0.34 0.26 -0.26% 0.01% 0.07% 0.13% Jul/16
Italy 20Y 3.23 0.01 -0.01% -0.01% -0.11% 0.36% Jul/16
Italy 2Y 0.68 0.02 -0.02% -0.18% -0.13% 0.79% Jul/16
Italy 30Y 3.45 0.01 0.01% 0.00% -0.10% 0.17% Jul/16
Italy 3M -0.29 0.06 0.06% -0.03% 0.10% 0.11% Jul/16
Italy 3Y 1.0040 0.02 -0.02% -0.20% -0.11% 0.75% Jul/16
Italy 5Y 1.70 0.01 -0.01% -0.17% -0.10% 0.84% Jul/16
Italy 6M -0.04 0.04 0.04% -0.02% 0.01% 0.33% Jul/16
Italy 7Y 2.22 0.00 0.00% -0.15% -0.14% 0.66% Jul/16
Italy 2.56 0.02 -0.02% -0.11% 0.00% 0.37% Jul/17

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 7.55 0.04 0.04% -0.12% 0.00% -0.23% Jul/16
Russia 1M 7.06 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -1.88% Jul/16
Russia 52W 6.61 0.03 -0.03% -0.07% -0.06% -1.40% Jul/16
Russia 20Y 7.81 0.02 0.02% -0.07% 0.15% -0.29% Jul/16
Russia 2Y 7.04 0.00 0.00% -0.04% 0.10% -1.03% Jul/16
Russia 3M 7.09 0.01 -0.01% 0.00% 0.03% -1.78% Jul/16
Russia 3Y 7.28 0.04 0.04% -0.04% 0.21% -0.76% Jul/16
Russia 5Y 7.21 0.01 -0.01% -0.15% 0.16% -0.76% Jul/16
Russia 6M 7.12 0.00 0.00% 0.00% 0.06% -1.65% Jul/16
Russia 7Y 7.43 0.02 0.02% -0.09% 0.16% -0.56% Jul/16

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 52W 1.99 0.01 -0.01% 0.08% 0.08% 0.30% Jul/16
Australia 20Y 2.95 0.00 0.00% -0.01% -0.11% -0.35% Jul/16
Australia 2Y 2.02 0.00 0.00% 0.02% -0.01% 0.10% Jul/16
Australia 30Y 3.12 0.00 0.00% -0.01% -0.12% -0.50% Jul/16
Australia 3Y 2.07 0.00 0.00% 0.00% -0.06% -0.02% Jul/16
Australia 5Y 2.27 0.00 0.00% -0.01% -0.09% -0.03% Jul/16
Australia 7Y 2.47 0.00 0.00% -0.01% -0.09% -0.12% Jul/16
New Zealand 2.88 0.04 0.04% 0.04% 0.00% -0.05% Jul/17
Australia 2.66 0.02 0.02% 0.02% -0.01% -0.10% Jul/17

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 2.14 0.01 0.00% -0.03% -0.06% 0.28% Jul/16
Canada 1M 1.29 0.02 0.02% 0.21% 0.25% 0.61% Jul/16
Canada 52W 1.79 0.02 0.02% 0.07% 0.07% 0.72% Jul/16
Canada 20Y 2.19 0.00 0.00% 0.02% -0.12% -0.01% Jul/16
Canada 2Y 1.93 0.01 0.01% 0.02% 0.00% 0.74% Jul/16
Canada 30Y 2.19 0.00 0.00% 0.02% -0.10% -0.05% Jul/16
Canada 3M 1.42 0.00 0.00% 0.14% 0.17% 0.72% Jul/16
Canada 3Y 2.00 0.01 0.01% 0.02% -0.03% 0.65% Jul/16
Canada 5Y 2.05 0.00 0.00% 0.00% -0.09% 0.57% Jul/16
Canada 6M 1.55 0.00 0.00% 0.08% 0.10% 0.67% Jul/16
Canada 7Y 2.11 0.00 0.00% 0.00% -0.12% 0.43% Jul/16

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 3.51 0.02 -0.02% -0.04% -0.15% -0.10% Jul/16
China 52W 3.07 0.01 -0.01% 0.01% -0.17% -0.38% Jul/16
China 20Y 3.86 0.01 -0.01% 0.02% -0.15% -0.10% Jul/16
China 2Y 3.17 0.00 0.00% -0.01% -0.17% -0.32% Jul/16
China 30Y 4.00 0.03 -0.03% 0.01% -0.16% 0.01% Jul/16
China 3Y 3.28 0.00 0.00% 0.00% -0.16% -0.21% Jul/16
China 5Y 3.29 0.03 -0.03% -0.05% -0.22% -0.25% Jul/16
China 7Y 3.52 0.00 0.00% -0.02% -0.14% -0.11% Jul/16

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 52W 7.21 0.00 -0.01% -0.03% 0.15% 0.90% Jul/16
India 2Y 7.65 0.01 0.03% -0.02% 0.07% 1.34% Jul/16
India 30Y 8.11 0.01 0.01% 0.03% -0.03% 1.04% Jul/16
India 3M 6.55 0.01 -0.01% 0.10% 0.03% 0.39% Jul/16
India 3Y 7.74 0.01 0.00% -0.01% -0.02% 1.28% Jul/16
India 5Y 7.97 0.02 0.02% -0.07% 0.00% 1.41% Jul/16
India 6M 6.92 0.00 0.00% 0.03% 0.04% 0.60% Jul/16
India 7Y 8.08 0.01 0.01% -0.07% -0.06% 1.31% Jul/16
India 7.74 0.06 -0.06% -0.16% -0.14% 1.29% Jul/17

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 52W 7.51 0.05 -0.08% -0.08% -0.57% -0.94% Jul/16
Brazil 2Y 8.67 0.02 -0.02% -0.10% -1.14% -0.11% Jul/16
Brazil 3M 6.40 0.04 -0.04% -0.07% -0.29% -2.71% Jul/16
Brazil 3Y 9.52 0.06 -0.06% -0.12% -0.71% 0.15% Jul/16
Brazil 5Y 10.55 0.03 0.03% 0.02% -0.88% 0.71% Jul/16
Brazil 6M 6.67 0.08 -0.08% -0.08% -0.43% -1.94% Jul/16
Brazil 11.48 0.08 0.08% 0.30% -0.50% 1.33% Jul/16

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.71 0.02 -0.02% 0.05% -0.25% 0.07% Jul/16
South Africa 20Y 9.50 0.03 -0.03% 0.04% -0.23% -0.03% Jul/16
South Africa 2Y 7.43 0.03 -0.03% 0.05% -0.23% 0.01% Jul/16
South Africa 30Y 9.62 0.03 -0.03% 0.05% -0.23% -0.14% Jul/16
South Africa 3M 6.20 0.20 -0.20% -0.55% -0.65% -0.30% Jul/16
South Africa 3Y 7.72 0.04 0.01% 0.05% -0.23% 0.22% Jul/16
South Africa 5Y 8.14 0.04 0.02% 0.07% -0.20% 0.51% Jul/16

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 7.51 0.03 0.03% -0.13% 0.23% 0.56% Jul/16
Indonesia 1M 4.97 0.14 -0.55% -0.31% -0.03% -0.82% Jul/16
Indonesia 52W 7.06 0.02 -0.09% -0.19% 0.66% 1.18% Jul/16
Indonesia 20Y 8.00 0.02 0.02% -0.09% 0.32% 0.31% Jul/16
Indonesia 30Y 8.46 0.00 0.00% 0.00% 0.56% 0.45% Jul/16
Indonesia 3M 5.10 0.10 -0.72% -0.43% -0.10% -0.40% Jul/16
Indonesia 3Y 7.27 0.02 0.02% -0.17% 0.70% 0.46% Jul/16
Indonesia 5Y 7.48 0.03 0.03% -0.04% 0.41% 0.68% Jul/16
Indonesia 6M 5.87 0.18 -0.18% 0.24% 0.47% 0.19% Jul/16

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 2.55 0.01 -0.01% -0.01% -0.16% 0.27% Jul/16
South Korea 52W 1.85 0.01 0.01% 0.03% 0.01% 0.40% Jul/16
South Korea 20Y 2.54 0.01 -0.01% -0.02% -0.16% 0.25% Jul/16
South Korea 2Y 2.00 0.01 -0.01% 0.00% -0.11% 0.35% Jul/16
South Korea 30Y 2.53 0.01 0.01% -0.03% -0.14% 0.24% Jul/16
South Korea 3Y 2.09 0.02 -0.02% -0.02% -0.14% 0.35% Jul/16
South Korea 5Y 2.33 0.01 -0.01% -0.03% -0.17% 0.39% Jul/16

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 1M 1.10 0.05 0.05% -0.06% 0.10% -0.82% Jul/16
Greece 20Y 4.67 0.02 0.02% -0.12% -0.50% -1.80% Jul/16
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -2.10% Jul/16
Greece 3M 1.10 0.03 0.02% -0.02% 0.08% -1.13% Jul/16
Greece 6M 1.11 0.06 0.01% -0.02% 0.05% -1.19% Jul/16
Greece 3.86 0.00 0.00% -0.56% -1.00% -1.39% Jul/17

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 52W -0.34 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% -0.08% Jul/16
Portugal 20Y 2.53 0.03 0.03% -0.02% -0.14% -1.17% Jul/16
Portugal 2Y -0.05 0.06 0.06% 0.01% 0.06% -0.15% Jul/16
Portugal 30Y 2.84 0.03 0.03% 0.00% -0.12% -1.10% Jul/16
Portugal 3M -0.37 0.01 0.01% -0.07% -0.10% -0.16% Jul/16
Portugal 3Y -0.0260 0.01 0.01% -0.08% -0.12% -0.32% Jul/16
Portugal 5Y 0.57 0.03 0.03% -0.09% -0.17% -0.70% Jul/16
Portugal 6M -0.39 0.01 -0.01% -0.02% -0.06% -0.06% Jul/16
Portugal 7Y 1.25 0.05 0.05% -0.06% -0.10% -0.85% Jul/16
Portugal 1.78 0.00 0.00% -0.02% 0.03% -1.29% Jul/17

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.28 0.00 0.00% -0.05% -0.10% 0.01% Jul/17
UK 1M 0.59 0.00 0.00% 0.01% 0.14% 0.44% Jul/16
UK 3M 0.64 0.00 0.00% 0.01% 0.13% 0.42% Jul/16
UK 6M 0.66 0.00 0.00% 0.02% 0.09% 0.38% Jul/16
UK 52W 0.73 0.00 0.00% 0.03% 0.10% 0.45% Jul/16
UK 3Y 0.78 0.01 0.01% 0.02% 0.02% 0.45% Jul/16
UK 5Y 1.04 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.44% Jul/16
UK 7Y 1.14 0.01 -0.01% 0.02% -0.03% 0.29% Jul/16
UK 20Y 1.71 0.01 0.01% 0.02% -0.05% -0.03% Jul/16
UK 30Y 1.74 0.01 0.01% 0.03% -0.03% -0.11% Jul/16
Germany 0.36 0.06 0.06% 0.06% -0.04% -0.20% Jul/17
Germany 3M -0.66 0.04 -0.04% 0.00% -0.04% -0.01% Jul/16
Germany 6M -0.61 0.00 0.00% 0.01% 0.01% 0.09% Jul/16
Germany 52W -0.66 0.00 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% Jul/16
Germany 2Y -0.65 0.00 0.00% 0.02% -0.01% -0.02% Jul/16
Germany 3Y -0.57 0.01 0.01% 0.02% -0.04% -0.04% Jul/16
Germany 5Y -0.29 0.02 0.02% 0.01% -0.09% -0.16% Jul/16
Germany 7Y -0.0490 0.03 0.03% 0.02% -0.10% -0.17% Jul/16
Germany 30Y 1.03 0.02 0.02% 0.03% -0.14% -0.27% Jul/16
Portugal 52W -0.34 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% -0.08% Jul/16
Portugal 20Y 2.53 0.03 0.03% -0.02% -0.14% -1.17% Jul/16
Portugal 2Y -0.05 0.06 0.06% 0.01% 0.06% -0.15% Jul/16
Portugal 30Y 2.84 0.03 0.03% 0.00% -0.12% -1.10% Jul/16
Portugal 3M -0.37 0.01 0.01% -0.07% -0.10% -0.16% Jul/16
Portugal 3Y -0.0260 0.01 0.01% -0.08% -0.12% -0.32% Jul/16
Portugal 5Y 0.57 0.03 0.03% -0.09% -0.17% -0.70% Jul/16
Portugal 6M -0.39 0.01 -0.01% -0.02% -0.06% -0.06% Jul/16
Portugal 7Y 1.25 0.05 0.05% -0.06% -0.10% -0.85% Jul/16
Switzerland -0.04 0.02 0.02% 0.07% -0.04% -0.04% Jul/16
Iceland 5.34 0.00 0.00% -0.03% 0.14% 0.61% Jul/16
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul/16
Lithuania 1.15 0.00 0.00% 0.10% 0.10% 0.30% Jul/16
Poland 3.17 0.00 0.00% -0.04% -0.04% -0.08% Jul/16
Romania 5.02 0.01 0.01% -0.24% 0.02% 1.11% Jul/16
Russia 7.55 0.04 0.04% -0.12% 0.00% -0.23% Jul/16
Russia 1M 7.06 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -1.88% Jul/16
Russia 52W 6.61 0.03 -0.03% -0.07% -0.06% -1.40% Jul/16
Russia 20Y 7.81 0.02 0.02% -0.07% 0.15% -0.29% Jul/16
Russia 2Y 7.04 0.00 0.00% -0.04% 0.10% -1.03% Jul/16
Russia 3M 7.09 0.01 -0.01% 0.00% 0.03% -1.78% Jul/16
Russia 3Y 7.28 0.04 0.04% -0.04% 0.21% -0.76% Jul/16
Russia 5Y 7.21 0.01 -0.01% -0.15% 0.16% -0.76% Jul/16
Russia 6M 7.12 0.00 0.00% 0.00% 0.06% -1.65% Jul/16
Russia 7Y 7.43 0.02 0.02% -0.09% 0.16% -0.56% Jul/16
Slovakia 0.68 0.02 0.02% 0.01% -0.09% -0.31% Jul/16
Slovenia 0.93 0.00 0.00% -0.02% -0.23% -0.35% Jul/16
Turkey 17.70 0.32 0.32% 0.97% 2.01% 7.32% Jul/16
Italy 2.56 0.02 -0.02% -0.11% 0.00% 0.37% Jul/17
Denmark 0.35 0.03 0.03% 0.03% -0.10% -0.34% Jul/16
France 1M -0.53 0.04 0.04% 0.03% 0.13% 0.05% Jul/16
France 52W -0.55 0.00 0.00% 0.01% 0.03% -0.02% Jul/16
France 20Y 1.18 0.03 0.03% 0.02% -0.12% -0.32% Jul/16
France 2Y -0.53 0.01 0.01% 0.04% -0.01% -0.05% Jul/16
France 30Y 1.54 0.03 0.03% 0.02% -0.14% -0.33% Jul/16
France 3M -0.60 0.02 -0.02% 0.03% 0.04% -0.03% Jul/16
France 3Y -0.42 0.00 0.00% 0.03% -0.03% -0.03% Jul/16
France 5Y 0.03 0.02 0.02% 0.03% 0.11% 0.05% Jul/16
France 6M -0.56 0.03 0.00% 0.03% 0.05% -0.03% Jul/16
France 7Y 0.17 0.02 -0.01% 0.02% -0.11% -0.13% Jul/16
Greece 1M 1.10 0.05 0.05% -0.06% 0.10% -0.82% Jul/16
Greece 20Y 4.67 0.02 0.02% -0.12% -0.50% -1.80% Jul/16
Greece 2Y 1.44 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -2.10% Jul/16
Greece 3M 1.10 0.03 0.02% -0.02% 0.08% -1.13% Jul/16
Greece 6M 1.11 0.06 0.01% -0.02% 0.05% -1.19% Jul/16
Hungary 3.43 0.00 0.00% -0.13% -0.16% 0.27% Jul/16
Ireland 0.84 0.02 0.02% 0.03% -0.11% -0.05% Jul/16
Czech Republic 2.00 0.02 -0.02% -0.04% -0.04% 1.04% Jul/13
Austria 0.55 0.01 0.01% -0.04% -0.25% -0.12% Jul/13
Italy 52W 0.13 0.06 -0.06% -0.06% -0.21% 0.49% Jul/13
Finland 0.42 0.02 -0.02% -0.04% -0.23% -0.15% Jul/13
Norway 1.71 0.01 -0.01% -0.06% -0.18% 0.02% Jul/13
Sweden 0.46 0.03 -0.03% -0.06% -0.17% -0.24% Jul/13
Bulgaria 1.03 0.01 -0.01% -0.09% -0.17% -0.82% Jul/16
Croatia 2.18 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.71% Jul/16
Euro Area EFSF -0.41 0.01 -0.01% -0.05% -0.05% -0.02% Jul/16
Belgium 0.66 0.03 0.03% -0.02% -0.13% -0.18% Jul/16
Italy 1M -0.34 0.26 -0.26% 0.01% 0.07% 0.13% Jul/16
Italy 20Y 3.23 0.01 -0.01% -0.01% -0.11% 0.36% Jul/16
Italy 2Y 0.68 0.02 -0.02% -0.18% -0.13% 0.79% Jul/16
Italy 30Y 3.45 0.01 0.01% 0.00% -0.10% 0.17% Jul/16
Italy 3M -0.29 0.06 0.06% -0.03% 0.10% 0.11% Jul/16
Italy 3Y 1.0040 0.02 -0.02% -0.20% -0.11% 0.75% Jul/16
Italy 5Y 1.70 0.01 -0.01% -0.17% -0.10% 0.84% Jul/16
Italy 7Y 2.22 0.00 0.00% -0.15% -0.14% 0.66% Jul/16
France 0.65 0.01 -0.01% 0.01% -0.08% -0.17% Jul/17
Greece 3.86 0.00 0.00% -0.56% -1.00% -1.39% Jul/17
Netherlands 0.46 0.01 -0.01% -0.01% -0.10% -0.22% Jul/17
Spain 1.27 0.01 -0.01% -0.04% 0.00% -0.29% Jul/17
Portugal 1.78 0.00 0.00% -0.02% 0.03% -1.29% Jul/17
Netherlands 3 Month Bill Yield -0.58 0.01 0.01% 0.04% 0.07% -0.02% Jul/16
Netherlands 6 Month Bill Yield -0.63 0.01 0.01% 0.03% -0.01% -0.05% Jul/16
Spain 52 Week Bill Yield -0.37 0.04 -0.04% 0.01% -0.03% 0.06% Jul/16
Spain 3 Month Letras Yield -0.47 0.06 0.06% -0.05% 0.05% -0.03% Jul/16
Spain 3 Year Bonos Yield -0.12 0.02 0.02% -0.07% -0.05% 0.02% Jul/16
Spain 5 Year Bonos Yield 0.33 0.01 0.01% -0.09% -0.08% 0.02% Jul/16
Spain 6 Month Bill Yield -0.40 0.00 0.00% 0.06% 0.04% -0.03% Jul/16

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.8619 0.01 0.01% -0.01% -0.06% 0.60% Jul/17
US 1M 1.88 0.01 0.01% 0.05% 0.09% 0.94% Jul/16
US 3M 1.98 0.01 0.01% 0.03% 0.05% 0.91% Jul/16
US 6M 2.18 0.03 0.03% 0.04% 0.09% 1.07% Jul/17
US 52W 2.36 0.00 0.00% 0.00% 0.01% 1.17% Jul/17
US 2Y 2.60 0.00 0.00% 0.01% 0.04% 1.24% Jul/17
US 3Y 2.68 0.02 0.02% 0.04% -0.02% 1.16% Jul/16
US 5Y 2.76 0.01 0.01% -0.01% -0.04% 0.94% Jul/17
US 7Y 2.83 0.03 0.03% 0.03% -0.08% 0.75% Jul/16
US 20Y 3.00 0.03 0.03% 0.02% -0.10% 0.18% Jul/16
US 30Y 2.97 0.03 0.03% 0.02% -0.10% 0.12% Jul/16
Mexico 7.77 0.00 0.00% 0.04% -0.16% 0.93% Jul/17
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Jul/16
Brazil 11.48 0.08 0.08% 0.30% -0.50% 1.33% Jul/16
Chile 4.57 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.32% Jul/16
Colombia 6.64 0.01 -0.01% 0.05% 0.02% -0.03% Jul/16
Canada 2.14 0.01 0.00% -0.03% -0.06% 0.28% Jul/16
Canada 1M 1.29 0.02 0.02% 0.21% 0.25% 0.61% Jul/16
Canada 52W 1.79 0.02 0.02% 0.07% 0.07% 0.72% Jul/16
Canada 20Y 2.19 0.00 0.00% 0.02% -0.12% -0.01% Jul/16
Canada 2Y 1.93 0.01 0.01% 0.02% 0.00% 0.74% Jul/16
Canada 30Y 2.19 0.00 0.00% 0.02% -0.10% -0.05% Jul/16
Canada 3M 1.42 0.00 0.00% 0.14% 0.17% 0.72% Jul/16
Canada 3Y 2.00 0.01 0.01% 0.02% -0.03% 0.65% Jul/16
Canada 5Y 2.05 0.00 0.00% 0.00% -0.09% 0.57% Jul/16
Canada 6M 1.55 0.00 0.00% 0.08% 0.10% 0.67% Jul/16
Canada 7Y 2.11 0.00 0.00% 0.00% -0.12% 0.43% Jul/16
Brazil 52W 7.51 0.05 -0.08% -0.08% -0.57% -0.94% Jul/16
Brazil 2Y 8.67 0.02 -0.02% -0.10% -1.14% -0.11% Jul/16
Brazil 3M 6.40 0.04 -0.04% -0.07% -0.29% -2.71% Jul/16
Brazil 3Y 9.52 0.06 -0.06% -0.12% -0.71% 0.15% Jul/16
Brazil 5Y 10.55 0.03 0.03% 0.02% -0.88% 0.71% Jul/16
Brazil 6M 6.67 0.08 -0.08% -0.08% -0.43% -1.94% Jul/16
Peru 9y 5.19 0.03 0.03% -0.03% -0.25% -0.21% Jul/16

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.0430 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.03% Jul/17
Japan 1M -0.09 0.01 0.01% 0.01% 0.01% -0.05% Jul/13
Japan 3M -0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% Jul/13
Japan 6M -0.12 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -0.02% Jul/13
Japan 52W -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% Jul/13
Japan 2Y -0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% Jul/13
Japan 3Y -0.11 0.00 0.00% 0.01% 0.01% -0.03% Jul/13
Japan 5Y -0.11 0.00 0.00% 0.01% 0.00% -0.06% Jul/13
Japan 7Y -0.0550 0.00 0.00% 0.01% -0.02% -0.06% Jul/13
Japan 20Y 0.49 0.01 0.01% 0.01% -0.03% -0.11% Jul/13
Japan 30Y 0.69 0.00 0.00% 0.01% -0.05% -0.18% Jul/13
India 7.74 0.06 -0.06% -0.16% -0.14% 1.29% Jul/17
China 3.51 0.02 -0.02% -0.04% -0.15% -0.10% Jul/16
China 52W 3.07 0.01 -0.01% 0.01% -0.17% -0.38% Jul/16
China 20Y 3.86 0.01 -0.01% 0.02% -0.15% -0.10% Jul/16
China 2Y 3.17 0.00 0.00% -0.01% -0.17% -0.32% Jul/16
China 30Y 4.00 0.03 -0.03% 0.01% -0.16% 0.01% Jul/16
China 3Y 3.28 0.00 0.00% 0.00% -0.16% -0.21% Jul/16
China 5Y 3.29 0.03 -0.03% -0.05% -0.22% -0.25% Jul/16
China 7Y 3.52 0.00 0.00% -0.02% -0.14% -0.11% Jul/16
Hong Kong 2.19 0.01 -0.01% 0.01% -0.15% 0.63% Jul/16
Indonesia 7.51 0.03 0.03% -0.13% 0.23% 0.56% Jul/16
Indonesia 1M 4.97 0.14 -0.55% -0.31% -0.03% -0.82% Jul/16
Indonesia 52W 7.06 0.02 -0.09% -0.19% 0.66% 1.18% Jul/16
Indonesia 20Y 8.00 0.02 0.02% -0.09% 0.32% 0.31% Jul/16
Indonesia 30Y 8.46 0.00 0.00% 0.00% 0.56% 0.45% Jul/16
Indonesia 3M 5.10 0.10 -0.72% -0.43% -0.10% -0.40% Jul/16
Indonesia 3Y 7.27 0.02 0.02% -0.17% 0.70% 0.46% Jul/16
Indonesia 5Y 7.48 0.03 0.03% -0.04% 0.41% 0.68% Jul/16
Indonesia 6M 5.87 0.18 -0.18% 0.24% 0.47% 0.19% Jul/16
India 52W 7.21 0.00 -0.01% -0.03% 0.15% 0.90% Jul/16
India 2Y 7.65 0.01 0.03% -0.02% 0.07% 1.34% Jul/16
India 30Y 8.11 0.01 0.01% 0.03% -0.03% 1.04% Jul/16
India 3M 6.55 0.01 -0.01% 0.10% 0.03% 0.39% Jul/16
India 3Y 7.74 0.01 0.00% -0.01% -0.02% 1.28% Jul/16
India 5Y 7.97 0.02 0.02% -0.07% 0.00% 1.41% Jul/16
India 6M 6.92 0.00 0.00% 0.03% 0.04% 0.60% Jul/16
India 7Y 8.08 0.01 0.01% -0.07% -0.06% 1.31% Jul/16
Israel 1.95 0.03 0.03% -0.12% 0.04% 0.02% Jul/16
South Korea 2.55 0.01 -0.01% -0.01% -0.16% 0.27% Jul/16
South Korea 52W 1.85 0.01 0.01% 0.03% 0.01% 0.40% Jul/16
South Korea 20Y 2.54 0.01 -0.01% -0.02% -0.16% 0.25% Jul/16
South Korea 2Y 2.00 0.01 -0.01% 0.00% -0.11% 0.35% Jul/16
South Korea 30Y 2.53 0.01 0.01% -0.03% -0.14% 0.24% Jul/16
South Korea 3Y 2.09 0.02 -0.02% -0.02% -0.14% 0.35% Jul/16
South Korea 5Y 2.33 0.01 -0.01% -0.03% -0.17% 0.39% Jul/16
Thailand 2.62 0.01 -0.01% 0.02% 0.01% 0.13% Jul/16
Singapore 2.42 0.04 -0.04% 0.02% -0.18% 0.36% Jul/16
Malaysia 4.09 0.01 -0.01% -0.07% -0.13% 0.12% Jul/16
Philippine 6.45 0.00 0.00% 0.10% 0.25% 1.38% Jul/16
Pakistan 9.50 0.00 0.00% 0.40% 1.00% 0.57% Jul/16
Qatar 4.08 0.02 0.02% -0.10% -0.38% 0.58% Jul/16
Taiwan 0.86 0.01 -0.01% -0.06% -0.07% -0.22% Jul/16
Vietnam 4.84 0.00 0.00% -0.01% 0.13% -0.54% Jul/16

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 52W 1.99 0.01 -0.01% 0.08% 0.08% 0.30% Jul/16
Australia 20Y 2.95 0.00 0.00% -0.01% -0.11% -0.35% Jul/16
Australia 2Y 2.02 0.00 0.00% 0.02% -0.01% 0.10% Jul/16
Australia 30Y 3.12 0.00 0.00% -0.01% -0.12% -0.50% Jul/16
Australia 3Y 2.07 0.00 0.00% 0.00% -0.06% -0.02% Jul/16
Australia 5Y